Strategia podatkowa

Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Impress decor Polska Sp. z o.o.

za rok podatkowy kończący się 31 grudnia 2022 r.

 

Impress decor Polska Sp. z  o.o. (dalej również “Spółka”) jest producentem powłok do materiałów drewnopochodnych dla branży meblarskiej i podłogowej, oraz do nowoczesnych rozwiązań wnętrzarskich, zgodnych z obowiązującymi trendami. Modne wzory do innowacyjnych produktów oparte są na trendach nieustannie monitorowanych przez wewnętrzną siatkę znakomicie współpracujących łowców trendów, działających na wielu płaszczyznach w systemie globalnym. Jako lider w branży, impress zachwyca wiele renomowanych przedsiębiorstw na całym świecie najnowszymi rozwiązaniami w zakresie wzornictwa.

 

Procesy i procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych oraz ich realizacja

Impress decor Polska Sp. z o.o. jest odpowiedzialnym płatnikiem podatków, zarówno na poziomie lokalnym jak i krajowym. Kwestie podatkowe traktowane są jako zagadnienie odpowiedzialności przedsiębiorstwa, natomiast płacenie podatków w kwocie i w czasie wymaganym przepisami prawa jest traktowane jako należny zwrot części zysku do społeczeństwa, w którym Spółka funkcjonuje i wykorzystuje jego zasoby.

Spółka rozlicza, pobiera i opłaca na terenie RP podatek od osób fizycznych, opłaca podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy pobierany u źródła, podatek od nieruchomości, a także rozlicza podatek od towarów i usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Spółka stosuje przysługującą  ulgę w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w ramach Zezwolenia udzielonego na prowadzenie działalności na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Warunkiem korzystania z ulgi jest poniesienie nakładów inwestycyjnych na terenie SSSE w wartości wskazanej w Zezwoleniu, a także zatrudnienie określonej liczby pracowników, oraz utrzymanie zatrudnienia przez wymagany Zezwoleniem okres. Większość kadry pracowniczej stanowią mieszkańcy miejscowości w której znajduje się siedziba firmy, oraz mieszkańcy miejscowości sąsiadujących. Na rzecz społeczności lokalnej powstaje z inicjatywy Spółki wiele cyklicznych działań.

Realizując powyższą strategię, Impress decor Polska Sp. z o.o. wpisuje się w ramy odpowiedzialnego podatnika, oraz przyczynia się do polepszenia socjalnego, ekonomicznego i społecznego funkcjonowania państwa.

W celu prawidłowej realizacji strategii podatkowej Spółka opracowała zbiór procesów oraz procedur zapewniających prawidłowe wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, a także umożliwiających zarządzanie wykonaniem tych obowiązków. W skład procedur wchodzą, obok systemu ewidencji księgowej spełniającej zarówno polskie, jak i międzynarodowe standardy, przede wszystkim:

 • Procedura VAT
 • Procedura WHT (podatek u źródła)
 • Procedura JPK
 • Procedura MDR
 • Procedura PIT
 • Procedura podatek od nieruchomości

 

Stworzone procedury dają pewność identyfikowania i kontrolowania przez Spółkę ryzyka podatkowego, oraz gwarantują kontrolę nad procesami podatkowymi podmiotu.

Ramy wewnętrznych procedur, dla zapewnienia prawidłowego wewnętrznego nadzoru podatkowego zawierają:

 • określenie polityki firmy w odniesieniu do poszczególnych podatków
 • zasoby kadrowe, ich kwalifikacje, sposoby upowszechniania wiedzy
 • procedury wdrożone w celu zarządzania ryzykiem
 • systemy archiwizacji.
 • Sprawozdanie finansowe Spółki jest co rok badane przez biegłego rewidenta.

 

Współpraca z organami podatkowymi

Jednym z najważniejszych obowiązków przedsiębiorcy jest prawidłowe oraz terminowe rozliczanie podatków. Spółka dokłada wszelkich starań, aby należycie wywiązać się z tego obowiązku, wdrażając i stosując odpowiednie procedury oraz dbając o dobrą współpracę z organami podatkowymi poprzez rzetelne i niezwłoczne udzielenie informacji na wezwanie organów podatkowych. Jednocześnie Spółka jest świadoma, że regulacje przepisów prawa podatkowego są skomplikowane, zaś ich interpretacja nie zawsze jest jednolita. Spółka wykazuje niską skłonność do podejmowania ryzyka w zakresie podatków. W związku z tym, w przypadku niejasnych przepisów podatkowych, Spółka dokonuje regularnej oceny ryzyka podatkowego przy użyciu środków dostępnych wewnątrz przedsiębiorstwa, oraz w razie potrzeby korzysta z doradztwa zewnętrznego. Podejmuje również kroki prawne, które mają charakter ochronny i pomagają zabezpieczyć się przed ewentualnym naruszeniem przepisów prawa, korzystając z instytucji ogólnych interpretacji podatkowych, a także indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego.

W roku podatkowym kończącym się 31 grudnia 2022 r. Spółka nie złożyła wniosków o interpretacje podatkowe (ogólne czy indywidualne), WIS, WIA oraz nie przekazywała informacji o schematach podatkowych.

 

Transakcje z podmiotami powiązanymi

Spółka działa w ramach Grupy Impress, będącej jednym z głównych dostawców powierzchni dekoracyjnych na świecie. Przynależność Spółki do Grupy Impress wiąże się z koniecznością spełnienia standardów i wymogów przyjętych i obowiązujących w całej Grupie, które stanowią o sukcesie Grupy Impress w branży wyrobów przemysłu papierniczego, oraz są gwarancją jakości dla klientów. Działanie w Grupie dodatkowo pozwala na wykorzystywanie efektu skali, jak również odpowiednie rozdzielanie funkcji w celu minimalizacji kosztów administracyjnych. Przyjęta strategia zakłada, iż poszczególne podmioty funkcjonujące w ramach Grupy Impress specjalizują się w produkcji określonego rodzaju powierzchni dekoracyjnych, do produkcji których używają odpowiednich cylindrów drukarskich.

W roku podatkowym, którego dotyczy niniejsza Informacja, Spółka była stroną trzech  transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość przekroczyła 5 proc. sumy bilansowej aktywów, tj z:

 • Impress Diseno Iberia S.A.
 • Impress Austria Services GmbH
 • JSC "Sokol-Yar"
 • OOO Funder UWA
 • Impress Decor Austria GmbH
 • Impress Surfaces GmbH
 • Impress Tech LTD

 

Działania restrukturyzacyjne

W roku podatkowym kończącym się 31 grudnia 20221 r. nie były planowane lub podejmowane przez Spółkę żadne działania restrukturyzacyjne mogące mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów z nią powiązanych.

Rozliczenia podatkowe na terenie rajów podatkowych

Spółka w roku podatkowym kończącym się 31 grudnia 2022 r. w roku nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

 

2021

2020

Twoja przeglądarka jest przestarzała. Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby zwiększyć bezpieczeństwo, wygodę i bezproblemowe korzystanie z niniejszej strony internetowej.